Giải pháp Quản lý Bán lẻ tại Việt Nam
Thành viên Ebeltoft Group

1. CHIẾN LƯỢC BÁN LẺ

Chiến lược bán lẻ:

 • Thiết lập các sứ mạng và mục tiêu
 • Kiểm tra và phân tích môi trường bên ngoài, môi trường cạnh tranh và môi trường tổ chức
 • Chuỗi giá trị bán lẻ
 • Đánh giá các lựa chọn chiến lược

Chiến lược tài chính:

 • Xây dựng mô hình lợi nhuận bán lẻ chiến lược
 • Thiết lập các chỉ số đo lượng hiệu quả (KPIs)

Quản lý chuỗi cung ứng:

 • Phát triển năng lực chuỗi cung ứng (mua hàng)
 • Quản lý hàng tồn, vận chuyển, thông tin
 • Công tác hậu cần bán lẻ
 • Kiểm toán & tư vấn ERP

Chiến lược địa điểm bán lẻ:

 • Phân tích vị trí bán lẻ chiến lược
 • Đánh giá địa điểm
 • Thiết kế chiến lược địa điểm bán lẻ

Chiến lược nguồn nhân lực:

 • Thiết kế cơ cấu tổ chức phù hợp
 • Xây dựng đội ngũ biết phối hợp và cam kết

Follow Us