Giải pháp Quản lý Bán lẻ tại Việt Nam
Thành viên Ebeltoft Group

2. CHIẾN LƯỢC HÀNG HÓA

Hệ thống phân loại hàng hóa:

 • Quản lý danh mục hàng hóa
 • Phân loại (theo chiều rộng) và xếp hạng (theo chiều sâu)
 • Phân loại cửa hàng
 • Phát triển kế hoạch chiến lược phân loại

Hệ thống mua hàng:

 • Phân tích và đánh giá chọn lựa nhà cung cấp
 • Quản lý hàng tồn
 • Xây dựng mô hình dự báo
 • Thiết lập hệ thống OTB

Chiến lược giá:

 • Xây dựng chiến lược giá
 • Chiến lược để chốt giảm giá và khuyến mãi

Quản lý truyền thông bán lẻ:

 • Thiết kế tài sản thương hiệu
 • Thiết lập kế hoạch marketing tích hợp

Follow Us