Giải pháp Quản lý Bán lẻ tại Việt Nam
Thành viên Ebeltoft Group

3. CHIẾN LƯỢC CỬA HÀNG

Hệ thống quản lý cửa hàng:

 • Chương trình lãnh đạo quản lý cửa hàng
 • Phát triển con đường sự nghiệp trong ngành bán lẻ
 • Thiết lập quá trình và quy trình bán lẻ

Chiến lược dịch vụ khách hàng:

 • Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng
 • Xây dựng kiến thức về khách hàng
 • Thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ
 • Đáp ứng và tìm kiếm tiêu chuẩn dịch vụ

Quản lý quan hệ khách hàng:

 • Thiết lập chiến lược CRM
 • Xây dựng quy trình CRM: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, phát triển và triển khai chương trình CRM

Thiết kế và trưng bày cửa hàng:

 • Xác định hành vi khách hàng trong cửa hàng
 • Xác định chiến lược trưng bày hàng hóa phù hợp (bên trong, bên ngoài và con người)

Follow Us